Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody na osobie lub w mieniu,
wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty, w tym :

- wydanie niewłaściwego leku lub w niewłaściwej dawce,
- oc za produkt w zakresie leków przygotowywanych,
- szkody wyrządzone  wskutek rażącego niedbalstwa.

Dodatkowe rozszerzenie obejmuje szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego aptece, w której pracuje.
 
Dodatkowo pokrycie kosztów radcy prawnego.

 

  Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących zawód medyczny.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z biurem GOIA,

bądź z Panią Joanną Wirkus Agentem Ubezpieczeniowym pod numerem telefonu (58) 620 07 67 lub 691 398 101