Pytanie :

Czy apteka ogólnodostępna jest świadczeniodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U.         Nr 122,poz. 696) i czy udziela świadczeń gwarantowanych ?

Odpowiedź:

Zgodnie z przywołaną ustawą świadczeniodawca w ustawie o refundacji leków to świadczeniodawca w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, to samo dotyczy świadczenia gwarantowanego.

Świadczeniodawca natomiast zgodnie z przywołaną ustawą (art. 5 pkt. 41) to :

a) podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

b) osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

c)

d) podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi;

Środki pomocnicze nie zostały zdefiniowane, ale są one traktowane jako coś innego niż leki i produkty lecznicze, co wynika z ich odrębnego traktowania przez ustawodawcę - przykładowo art. 5 pkt 37 lub 42.

Świadczenie gwarantowane zaś to świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie (art. 5 pkt 35).

W tej ustawie zdefiniowana jest również apteka (art. 5 pkt 2) jako apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny, z którymi Fundusz zawarł umowę na wydawanie leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego objętych refundacją.

Przedstawione powyżej definicje są bardzo płynne. W moim przekonaniu apteka jest świadczeniodawcą, jeśli idzie o zaopatrzenie w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi. Problem jest również z punktem b - osoba fizyczna inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Świadczenia zdrowotne rzeczowe (art. 5 pkt 37) to związane z procesem leczenia leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, i środki pomocnicze, zatem farmaceuta jest świadczeniodawcą ale apteka, która funkcjonuje już jako podmiot prawny, świadczeniodawcą nie jest.

Problem też jest z działalnością leczniczą - która w ustawie o działalności leczniczej zinterpretowana jest jako udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących

zasady ich wykonywania. Pewną podpowiedź dla interpretacji dają jednak przepisy wprowadzone do ustaw w stosunku do kościołów - albowiem tam jest zapis umożliwiający im wykonywanie działalności leczniczej i prowadzenie aptek - czyli tak, jakby były to dwa zupełnie różne działania.

Ustawodawca jednak odrębnie traktuje świadczeniodawcę i aptekę - w uzasadnieniu wystarczy wskazać art. 191a ustawy o świadczeniach brzmiący rozliczenia ze świadczeniodawcami i aptekami Fundusz realizuje poprzez System Rejestru Usług Medycznych - „RUM - NFZ”, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Powyższe oznacza, że świadczeniodawca i apteka to dwa różne podmioty.

Również ustawa o refundacji interpretuje apteką i świadczeniodawcę oddzielnie (art. 2 pkt 2 i 24).

Olga Dragańska-Kruk

radca prawny