25-lecie roczników 1994-1995-1996-1997

 

 

https://www.csioz.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/jak-podlaczyc-sie-do-zsmopl/

 

Bezpłatne szkolenie dla Farmaceutów za punkty edukacyjne (8+2)

6 KWIETNIA 2019, Sopot, ul.J.J.Haffnera 88

HOTEL SOPOT

 

Otrzymujesz:

8 punktów edukacyjnych twardych + 2 punkty edukacyjne miękkie

Partner:

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie oraz Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska

Zarejestruj się na: www.farmacja-i-wiedza.pl

lub tel.: +48 730 303 064

 

Sponsor szkolenia: BIOFARM; Biofarm - farmacja i wiedza

0604SopotBiofarmAgenda

 

Opłata recyklingowa za lekkie torby z tworzywa sztucznego

 

Przypominamy o zbliżającym się terminie wpłat opłaty recyklingowej pobranej od nabywających lekkie torby z tworzywa sztucznego (do 15.03.2019r.).

Opłatę należy wnieść na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa właściwego dla miejsca pobrania opłaty.

 

W przypadku aptek położonych na terenie województwa pomorskiego opłatę należy wnieść do 15 marca 2019 r. na konto:

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

PKOBP  68 1020 1811 0000 0402 0340 6956

W tytule przelewu prosimy o podanie nazwy podmiotu, adres oraz NIP lub regon

 

Stawka opłaty recyklingowej wynosi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2389) 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.

Wniesienie opłaty nie wiąże się ze sporządzeniem dodatkowego sprawozdania w formie papierowej.

Pozostałe informacje dostępne na stronie:

https://bip.pomorskie.eu/m,466,oplata-recyklingowa-od-toreb-foliowych.html

ODPADY - do 15 marca 2019r. za 2019r.

 

Zgodnie z przepisami, wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów ma obowiązek składania rocznego sprawozdania

o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami w terminie do dnia 15 marca roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Sprawozdanie przedkłada się Marszałkowi Województwa właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy lub ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Zestawienie danych o odpadach należy sporządzić na wzorach formularzy stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska

z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzoru formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

 

Podmiot zobowiązany do przekazywania danych o odpadach, który nie wykonuje tego obowiązku albo wykonuje go nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze. 

 

Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa Środowiska udzieloną Naczelnej Izbie Aptekarskiej w aptekach mogą wystąpić odpady o następujących kodach:

18 01 08* - leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 - leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 06* - chemikalia , w tym odczynniki chemiczne zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07 - chemikalia , w tym odczynniki chemiczne , inne niż wymienione w 18 01 06

16 03 03* - nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 04 - nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03. 16 03 80

Ponadto w aptece mogą powstawać odpady o następujących kodach:

15 01 01 - opakowania z papieru i tektury

15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 07 - opakowaniu ze szkła

16 02 13* - zużyte świetlówki.

16 02 14 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

16 02 16 - wkłady do drukarek i kserokopiarek

6 03 04 - gaśnice

W aptekach mogą być również zbierane przeterminowane leki, które zostaną przyniesione przez pacjentów. Tego typu odpady są zaklasyfikowane pod kodem : 20 01 31 oraz 20 01 32 i nie powinny być ujmowane w niniejszym sprawozdaniu.

Przeterminowane leki wytworzone w aptece klasyfikowane są pod kodem: 18 01 08. i 18 01 09

 

LINK DO FORMULARZA ZESTWIENIA który po wypełnieniu i podpisaniu należy wysłać na adres: lub formularz    FORMULARZ

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Departament Srodowiska i Rolnictwa

Ul. Okopowa 21/27

80-810 Gdańsk

http://bip.pomorskie.eu/m,134,odpady.html