Ważne!!! Składki członkowskie!

Szanowni Państwo,

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021  r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U.2021, poz. 97). Wprowadza ona szereg nowych  rozwiązań, w tym także do ustawy o izbach aptekarskich. Jednym z nowych  przepisów, jest przepis art. 8f regulujący przypadki stanowiące podstawę do skreślenia z rejestru farmaceutów. Taka sytuacja będzie miała miejsce m.in wówczas, gdy farmaceuta nie opłaca składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

W związku z powyższym Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska zwraca się o zweryfikowanie salda opłacanych składek oraz uregulowanie ewentualnych  zaległości. Jak bowiem z powyższego wynika  istnienie wspomnianej zaległości uprawniać będzie do skreślenia danego  farmaceuty z rejestru farmaceutów ze wszystkimi wynikającymi z tego
skutkami dla wykonywania przez niego zawodu tj. uniemożliwieniem  wykonywania czynności zawodowych w postaci wystawiania recept
farmaceutycznych oraz recept pro familia i pro auctore, realizacji  recept w aptekach, podpisywania zestawień refundacyjnych, prowadzenia
apteki jako kierownik oraz hurtowni farmaceutycznej jako osoba  odpowiedzialna, etc.

Jednocześnie Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska przypomina, że zgodnie z  art. 23 Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej zawinione
niepłacenie składki członkowskiej jest poważnym naruszeniem zasad etyki zawodowej.

W razie wątpliwości Biuro GOIA udzieli wszelkich informacji na temat
salda opłacanych składek oraz odpowie na Państwa pytania w tym zakresie.