Ubezpieczenie OC

Przedmiotem ubezpieczenia, jest ustawowa odpowiedzialność cywilna Ubezpieczającego za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim, w związku z działaniem lub zaniechaniem, podczas wykonywania zawodu farmaceuty oraz posiadania mienia służącego do wykonywania tej działalności. Ubezpieczenie obejmuje również szkody wyrządzone pracodawcy.

Suma Gwarancyjna dotycząca OC wynosi 300.000zł na jedno zdarzenie oraz 3.000.000 zł na wszystkie zdarzenia.

Suma Gwarancyjna dotycząca szkód wyrządzonych pracodawcy wynosi 10.000 zł

Mając na uwadze powyższy zakres ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Farmaceuty, informujemy, że w związku ze zmianami w ustawie o zawodzie farmaceuty od 16.04.2021r., polisa obejmuje również szkody związane z wykonywaniem działalności leczniczej wynikającej ze sprawowania opieki farmaceutycznej i udzielaniem usług farmaceutycznych. Działalność lecznicza farmaceuty, zgodnie z Rozporządzeniem MZ , to również, wykonywanie szczepień, w tym przeciwko covid-19.

Dodatkowo, zakres ubezpieczenia został rozszerzony o Naruszenie Praw Pacjenta. Suma Gwarancyjna do 5.000 EUR na jedno zdarzenie oraz do 25.000 EUR na wszystkie zdarzenia. Ubezpieczenie obejmuje naruszenie następujących praw, m.in.: prawa do informacji o stanie zdrowia i zachowania tajemnicy, poszanowania godności, intymności i życia prywatnego.

Zgłoszenie szkody: – formularz online: https://inter-direct.pl/zglos-szkode/

– infolinia: 801 803 000 lub 22 333 77 33 („wybierz 3”)

W razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu lub naszej placówki:

Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A.
ul. Śniadeckich 33, 80-204 Gdańsk
Dorota Martowicz
Dyrektor Oddziału w Gdańsku
tel. kom. 507 126 466, e-mail: dorota.martowicz@interpolska.pl

 

Informujemy, że polisa OC obejmuje wyłącznie Farmaceutów, którzy mają opłacone składki co najmniej za okres do grudnia 2020 r. włącznie. Osoby, które chcą dołączyć do ubezpieczenia zobowiązane są do uiszczenia zaległych i bieżących składek, np. chcąc dołączyć od lipca br., należy mieć opłacone składki co najmniej do czerwca br. włącznie.