Porada 1-czy apteka ogólnodostępna….

Pytanie :

Czy apteka ogólnodostępna jest świadczeniodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U.  Nr 122,poz. 696) i czy udziela świadczeń gwarantowanych ?

Odpowiedź:

Zgodnie z przywołaną ustawą świadczeniodawca w ustawie o refundacji leków to świadczeniodawca w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, to samo dotyczy świadczenia gwarantowanego.

Świadczeniodawca natomiast zgodnie z przywołaną ustawą (art. 5 pkt. 41) to :

  1. a) podmiot wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
  2. b) osobę fizyczną inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej,

c)

  1. d) podmiot realizujący czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi;

Środki pomocnicze nie zostały zdefiniowane, ale są one traktowane jako coś innego niż leki i produkty lecznicze, co wynika z ich odrębnego traktowania przez ustawodawcę – przykładowo art. 5 pkt 37 lub 42.

Świadczenie gwarantowane zaś to świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie (art. 5 pkt 35).

W tej ustawie zdefiniowana jest również apteka (art. 5 pkt 2) jako apteka ogólnodostępna lub punkt apteczny, z którymi Fundusz zawarł umowę na wydawanie leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego objętych refundacją.

Przedstawione powyżej definicje są bardzo płynne. W moim przekonaniu apteka jest świadczeniodawcą, jeśli idzie o zaopatrzenie w środki pomocnicze i wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi. Problem jest również z punktem b – osoba fizyczna inną niż wymieniona w lit. a, która uzyskała fachowe uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udziela ich w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. Świadczenia zdrowotne rzeczowe (art. 5 pkt 37) to związane z procesem leczenia leki, wyroby medyczne, w tym wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi, i środki pomocnicze, zatem farmaceuta jest świadczeniodawcą ale apteka, która funkcjonuje już jako podmiot prawny, świadczeniodawcą nie jest.

Problem też jest z działalnością leczniczą – która w ustawie o działalności leczniczej zinterpretowana jest jako udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na działaniach służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących

zasady ich wykonywania. Pewną podpowiedź dla interpretacji dają jednak przepisy wprowadzone do ustaw w stosunku do kościołów – albowiem tam jest zapis umożliwiający im wykonywanie działalności leczniczej i prowadzenie aptek – czyli tak, jakby były to dwa zupełnie różne działania.

Ustawodawca jednak odrębnie traktuje świadczeniodawcę i aptekę – w uzasadnieniu wystarczy wskazać art. 191a ustawy o świadczeniach brzmiący rozliczenia ze świadczeniodawcami i aptekami Fundusz realizuje poprzez System Rejestru Usług Medycznych – „RUM – NFZ”, o którym mowa w ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Powyższe oznacza, że świadczeniodawca i apteka to dwa różne podmioty.

Również ustawa o refundacji interpretuje apteką i świadczeniodawcę oddzielnie (art. 2 pkt 2 i 24).

Olga Dragańska-Kruk

radca prawny

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

daftar slot online